Bankkártyás szolgáltatást a stripe.com és a PAYpal biztosítja.

Üzemeltető: Guba Gergely EV 1211. Budapest Acélcső u 10 a

MG-SIGN kft megbizásával.  ASI DSE engedélyével szerződés szerint.

 

 1. Általános rendelkezések

 

 1. A Szolgáltató adatai:

 

A Szolgáltató neve:Guba Gergely EV

Székhelye és postai címe: 1211 Bp. Acélcső u 2-20

E-mail címe: info@asishop.hu

 

Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@asishop.hu

 

Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 1211 Budapest, Acélcső u 10

 

 1. A Szolgáltató on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet különböző nyomtatási anyagok gyártására (a továbbiakban: nyomtatás)

 

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató valamint az internetes rendszerét használó személy (a továbbiakban: Vásárló) között költöztetéshez szükséges termékek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Eladó és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

 

 1. A Eladó nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.

 

 1. A weboldalon 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat. A Vásárló a “Fizetés” gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket – így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást – megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult.

 

 1. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Eladó a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz.

 

 1. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

 

 1. A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Eladó a Vásárlót a változások weboldalán történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

 

 1. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás

 

 1. A Eladó tájékoztatja a Vásárlót az alábbi adatokról. Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a megrendeléskor (vagy esetlegesen egyéb termék vásárlása) előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak (a jogszabály szóhasználatával: “kössenek szerződést”)!

 

 1. A Eladás, vagyis a vásárlás lényeges tulajdonságai megtalálhatók a weboldal adatlapján. Az adatlapon teljes körű tájékoztatás található az éppen elérhető termékekről és azok áráról, nettó formában, amely tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t külön jelöljük, fizetés a törvényes magyar fizetőeszközre, “Ft” formátumban.

 

 1. A szolgáltató neve az I. pontban található.

 

 1. A vállalkozás székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban található. Nyomtatás esetén a Szolgáltató egyben a alvállalkozó helyett is eljár.

 

 1. A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt Székhely. A fogyasztó a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.

 

 1. A szerződés szerinti termékért illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét a vásárlási felület ún. “kosár” oldala tartalmazza, megjelölve a bruttó árakat, kezelési költséget és az esetleges szállítási költséget. Az itt feltüntetett bruttó árakon felül a fogyasztónak további költsége nem merülhet fel.

 

 1. A Eladó határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

 

 1. A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Eladó maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

 

 1. A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adó nélküli összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó árak külön jelőléssel vannak feltüntetve.. A szolgáltatás jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs mód. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza. A Eladó a megszokott bankkártyás fizetés mellett több fizetési módot elfogad, amelyek részletes leírását a Szolgáltató weboldala illetve a Gyakori kérdések tartalmazzák.

 

 1. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló információkat 45/2014. (II.26) Kormányrendelet határozza meg.

 

 1. A Eladó olyan tranzakciókat is bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

 

 1. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha egyedi gyártásra add megbízást.  A Eladó minden munkanapon 8-től 16 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amely elérhetősége a honlapon szerepel

 

 A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

 

 1. A Eladó a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

 

 1. A Eladó és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama a megrendelés és a átvétel közötti időszakra korlátozódik-.

 

 1. A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

 

 1. A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek.

 

 1. Eladó részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vásárló nem nyújt.

 

 1. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: A bmejegy.hu weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

 

 1. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékes felügyelőségek listáját a következőkép érheti el: http://www.nfh.hu/teruleti Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

 

 1. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

 

Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van – vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van – úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

III. A Vásárló adatai

 

 1. A Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a megrendeléssel történő bármilyen visszaélés esetén.

 

 1. A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Eladóó ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Eladó nem felel.

 

 1. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Eladó kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Eladó a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Eladó jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni.

 

 1. A Eladó a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Az adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.

 

 1. A vásárlás során az ún. Kosár oldalon a Vásárlónak lehetősége van a kosár tartalmát módosítani, törölni, vagy újabb termékeket kiválasztani. Az ezt követő ún. Fizetés oldalon adja meg a Vásárló a vásárláshoz szükséges adatait. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a Vásárló korlátlanul megteheti, mindaddig, amíg nem kattintott a “Fizetés” gombra. Ezt követően a fizetés – a választott fizetési módtól függően – a fizetési szolgáltató felületén történik.

 

 1. Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Vásárlónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vásárló – leiratkozással – bármikor megtilthatja.

 

 1. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

 1. Az internetes rendelés menete

 

 1. A megrendelés menetére vonatkozó részletes szabályokat a Eladó weboldala tartalmazza.

 

 1. A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a webáruházak kötelesek 48 órán belül visszaigazolni a Vásárló megrendelését.

 

 1. Amennyiben a Vásárló a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt belépőjegyeket, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a Vásárló ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Eladó Ügyfélszolgálatával, amely a problémát orvosolja. Ugyanakkor felhívjuk Vásárlóink figyelmét arra, hogy ha 48 órán belül nem kapott visszaigazolást a megrendeléséről, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz a továbbiakban nem köti őt a megrendelése és nem köteles azt átvenni, kifizetni.

 

 1. Vételár, fizetési feltételek

 

 1. A vételár kiegyenlítésére, a fizetési módokra, vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató weboldala tartalmazza.

 

 1. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

 1. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Eladó a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.
  4. A Megrendelés árának meghatározása a Szolgáltató hatáskörébe tartozik. A Eladó fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Megrendelés vételárát. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

 

 1. A Megrendelés kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Megrendelést, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti, illetve 20 perc elteltével a kosáridő lejár.

 

 1. A vásárlás elektronikus bizonylatait a Eladó saját székhelyén, illetve a szerverek tárolására szolgáló szerverparkban őrzi meg. A Eladó a vásárlásról elektronikus számlát küld a Vásárlónak. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató közbeiktatásával bocsátja ki. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát.
 2. Az online vásárlás lehetőségét a MyPOS.eu rendszere biztosítja. 

 

 1. Elállási és felmondási jog

 

 1. A vásárlás a “Fizetés” vagy „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).

 

 1. Az elállási és felmondási jog olyan Belépőjegy vásárlása esetén, amely nem adott időpontra szól, a vásárlástól számított 14 napon belül gyakorolható, a jelen ÁSZF 2. mellékleteként csatolt elállási és felmondási nyilatkozatminta felhasználásával, vagy erre irányuló egyéb egyértelmű nyilatkozat útján.

 

 1. Az ÁSZF 2. mellékleteként csatolt minta kitöltésén túlmenően olyan megrendelés esetén, amely nem adott időpontra szól a Vásárlónak meg kell jelölnie az megrendelés szereplő kódszámot. Nyilatkozni kell továbbá arra nézve, hogy a Vásárló a jegyet nem használta fel. A jegyet nem szükséges megküldeni, mert azt a Szolgáltató elektronikusan érvényteleníti.

 

 1. Amennyiben a Vásárló nem jegyet, hanem valamely árut vásárolt, úgy azt legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül vissza kell küldenie a Eladó székhelyére. A Vásárlót terheli az áru visszaküldésének költsége. A Vásárló felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

 

 1. Ha a Vásárló jogszerűen eláll a szerződéstől, a Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a Eladó a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Eladó mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak járó összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

 

 1. Az elállási és felmondási jogról további részletes tájékoztatót talál a jelen ÁSZF 3. mellékleteként csatolva.

 

VII. Kellékszavatosság, termékszavatosság

A kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF 3. melléklete.

 

VIII. A Eladó Szolgáltatásának korlátai

 

 1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Eladó előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Eladó ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

 

 1. A Eladó jogosult az eladással vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

 

 1. A Eladó csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

 

 1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Eladó nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

 

 1. A panaszkezelés módja

 

 1. A Eladó székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található.

 

 1. A Vásárló a Eladónak az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Eladóval. A Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 

 1. Az írásbeli panaszt a Eladó a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vásárlónak megküldi, elsősorban a Vásárló által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

 

 1. A Eladó nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.).

 

XII. Záró rendelkezések

 

 1. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.

 

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.